top of page
Skjermbilde 2022-08-09 kl. 10.56_edited.jpg

Om oss

Om selskapet

Blom Fiskeoppdrett AS har 7 ordinære matfiskkonsesjonar for laks og aure på 780 tonn MTB, samt 1 visningskonsesjon på 500 tonn MTB. Dette gir ein total MTB på 5960 tonn.

 

Gjennom datterselskapet Blom Settefisk AS  driftar konsernet også tre settefiskkonsesjonar.

 

Hovudkontor og base for aktivitetane våre er i Blomvåg, Øygarden kommune. Her har me drive oppdrettsaktivitet i over 50 år, sidan 1971.

Du kan besøke oss på vårt visningsanlegg i Øygarden. Kontakt Kystmuseet for booking. (Barn under 12 år må være i følge med minst 1 voksen pr. barn)

Historie

Over 50 år med oppdrett

Blom Fiskeoppdrett AS er ei familieverksemd som no vert driven av andre og tredje generasjon. Blom Fiskeoppdrett AS vart stifta i 1971 av oppdrettsveteranen Andreas Blom; ein av pionerane i Noreg innan oppdrett av laks og aure.

Selskapet driftast i dag av etterkomarane til Andreas Blom og er sidan 2009 leia av barnebarnet Øyvind Blom. Andreas Blom var i ei årrekkje sentral i oppbygginga av det som i dag er ei av Noregs største eksportnæringar. Han var formann i Norske Fiskeoppdretternes Forening, Fiskeoppdretternes Salgslag samt sentral i oppstarten av Norsk Lakseavl (Aqua Gen) på 80-talet.

Kap 15 Andreas_Blom.jpg

Ei næring i endring

Blom Fiskeoppdrett kjøpte sommaren 2010 selskapet Marøy Salmon AS hjå Ronald Marøy i Radøy kommune. Det totale årlige slaktevolumet til Blom kom nå opp i 10-11 000 tonn laks og aure. Marøy Salmon AS var også ei grunderbedrift etablert av pioneren Mons Marøy. Selskapet fusjonerte med Blom Fiskeoppdrett i 2012.

 

Hausten 2012 kjøpte Blom Fiskeoppdrett AS settefiskanlegget Strømsnes Akvakultur AS på Askøy hjå smoltpioneren Ådne Nilsson og Sveinar Kleiven. Anlegget sto då for ein årleg produksjon på ca 2,5 millioner smolt.

 

Våren 2015 kjøpte Blom Fiskeoppdrett AS 51 % av Austefjorden smolt AS på Sotra som produserer 1,2 mill smolt. I 2019 blei Strømsnes Akvakultur AS og Austefjorden smolt AS, slått saman til Blom Settefisk AS. Dette selskapet eig Blom Fiskeoppdrett saman med Ivar Emil Sangholt (27,69 %).

Andreas i lettbåten.jpg
MS Blom.jpg
Andreas fòrer ørret.jpg
Straumane.jpg
Kjell og Jakob fòrer.jpg
Første flytekrage.jpg
Fòring på Straumane.jpg
Kornelius slakter laks.JPG
Driftsbygningen i Straumane.JPG
Jamek stålanlegg 1985.JPG
Andreas Blom.jpg

Samarbeid på vestlandet

Samarbeidet mellom mindre og mellomstore oppdrettarar på Vestlandet strekkjer seg heilt tilbake til starten på 70-talet. Formen for samarbeid har forandra seg, men er framleis viktig for å utvikle næringa. I dag samarbeidar me for å utvikle ny teknologi og nye metodar på brønnbåtar og slaktebåtar. 

Bløggebåtrederi

Konsernet har også eigarskap i bløggebåtane Hordabas og Hordafjell i lag med Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS gjennom selskapet Thermo Service AS. Desse båtane leverer slaktefisk og evt redningsfisk for selskapet på ein ny måte.


Fisken pumpes ombord, for avlivning og bløgging (kutting av gjellene for at fisken skal blø ut). Deretter kjølast den ned i RSW-tankar til rett over null grader der vatnet blir resirkulert for å oppretthalde kvaliteten. Båtane bløgger fisken ved merdkanten og fraktar utblødd fisk til slakteria i Vestland. På slakteria blir fisken sløyd og eventuelt vidare foredling før endelig pakking og transport.


Ein slik prosess aukar kvaliteten på sluttproduktet, forbetrar fiskevelferden og er ein meir miljøvennleg metode enn tidligare bruk av brønnbåt.

IMG_20200511_150107.jpg
Skjermbilde 2021-09-29 kl. 22.33.58.png

Brønnbåtrederi

Saman med fire andre oppdrettsselskap i Austevoll, Fitjar og Bømlo etablerte Blom Fiskeoppdrett i 2018 selskapet Hordalaks AS. Her kontraherte me ein av landets største brønnbåtar, med ein brønn på hele 4700 m3. Båten kan frakte opp til 500 tonn med levende laks inn til slakting på éin tur, eller behandle 480 tonn for lus gjennom varmebehandling.

Auka kapasitet

Hordalaks AS starta med at Blom Fiskeoppdrett, samt Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS, eigde kvar sin tredjedel. Resten av eigarskapet var fordelt på Fremskridt Laks AS, Engesund Fiskeoppdrett AS og Fylkesnes Fisk AS.

 

I 2020 blei selskapa Hordalaks AS og Erko Pioner AS slått saman til Hordalaks Holding. Gjennom dette fekk ein også båten Horda Pioner inn i selskapet. Den har ein brønn på 3000 m3 og er 77 meter lang.

bnr.-203-forfra-scaled.jpg
309e8888-1909-4ce6-89b9-d7a3368053ab-2.j

Lokalt engasjement

Me er opptatt av å vera ein bidragsytar i lokalsamfunnet. Arbeidsplassar, verdiskaping og aktivitet i kommunane me har aktivitet i står sentralt. Som familiebedrift er me langsiktig i all vår tenking og handling. Selskapet skal utviklast og drivast til nytte for lokalsamfunn, tilsette og eigarane. Selskapet skal vera ein plogspiss innanfor marin næring lokalt i Øygarden og alle dei andre kommunane me har aktivitet. Me legg vekt på å legga igjen mest mogeleg i lokalsamfunnet.

Småbedriftene har ei viktig rolle i lokalsamfunnet, og Blom Fiskeoppdrett gjer alt me kan for at lokalt næringsliv skal nyta godt av vår eksistens. Dette er samfunnsøkonomisk viktig og me vil søkja å bidra til dette lokalt. Gjennom samarbeid med Kystmusset er Øygarden Visningssenter også eit sentralt satsningsområde for opplæring for turistar, politikarar, skuleelevar og lokalsamfunn.

Selskapet er medlem av SalmonGroup, SjømatNorge, NHO og Vest Næringsråd.

bottom of page